Regulamin sprzedaży dla umów zawieranych na odległość

Postanowienia ogólne

 1. Ilekroć w regulaminie mówimy o:
  • DataLex.pl lub Sprzedawca, usługodawca, oznacza to firmę DataLex Rafał Kosuń z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4, NIP 9542243117, REGON 369997800, adres e-mail: sklep@datalex.pl.
  • Klient lub Kupujący, usługobiorca, oznacza każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która składa zamówienie w sklepie internetowym DataLex. Dla zawarcia umowy nie jest wymagana rejestracja konta.
 2. Regulamin niniejszy określa zasady, w oparciu o które prowadzona jest sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.datalex.pl.
 3. Regulamin stanowi integralną częścią umowy sprzedaży produktów.
 4. Klient, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem przez zawarciem umowy sprzedaży.

Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty, które prezentujemy na stronach www.datalex.pl.
 2. Wszystkie produkty dostarczone do sklepu internetowego DataLex.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Ceny wszystkich produktów na stronach sklepu internetowego DataLex.pl są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu jego przesyłki, jeśli taki występuje do danego produktu.

Płatności

 1. Dostępne formy płatności:
  1. przy wysyłce produktu:
   1. przelewem w formie przedpłaty,
   2. elektronicznie przez Przelewy24,
   3. gotówką, przy odbiorze,
  2. przy wysyłce za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:
   1. przelewem w formie przedpłaty,
   2. elektronicznie przez Przelewy24.
 2. Dokumenty księgowe w postaci Faktur VAT wystawiane są w postaci elektronicznej, w przypadku chęci uzyskania dokumentu księgowego w postaci papierowej usługobiorca zobowiązany jest o tym poinformować usługodawcę. Usługodawca gwarantuje, autentyczność oraz integralność dokumentu księgowego wystawionego w postaci elektronicznej. Usługodawca jednak nie odpowiada za błędną treść Faktur VAT w związku z podaniem przez usługobiorcę nieprawidłowych danych. Faktury VAT w postaci elektronicznej dostarczane są na adres e-mail, który podany został podczas składania zamówienia. W przypadku zmiany adresu e-mail usługobiorca zobowiązany jest do powiadomienia o powyższym usługodawcy. W przypadku braku takiego powiadomienia korespondencja wysłana na dotychczasowy adres e-mail, traktowana będzie jako prawidłowo doręczona.

Treści cyfrowe

 1. W sklepie internetowym DataLex.pl prowadzimy sprzedaż produktów także w postaci treści cyfrowej, są to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, jak również zapisane na nośniku materialnym. W sytuacji sprzedaży treści cyfrowych, utrwalonych na trwałym nośniku materialnym, usługodawca odpowiada wyłącznie za wady nośnika.  Dostarczenie treści cyfrowej nie zapisanej na trwałym nośniku następuje za zgodą usługobiorcy przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Konsekwencją powyższego jest to, iż w takiej sytuacji, kiedy usługobiorcy została dostarczona treść cyfrowa nie zapisana na nośniku trwałym, lub stworzone zostały warunki umożliwiające jej pobranie bez użycia trwałego nośnika, wygasa prawo konsumenta do odstąpienia od umowy, o jakim mowa w art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 38 ust. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo konsumenta do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, nie zapisanych na trwałym nośniku, nie przysługuje w odniesieniu do umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, gdy za jego zgodą  usługodawca rozpoczął realizację umowy, zanim upłynął termin odstąpienia od umowy, oraz gdy usługodawca poinformował usługobiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.  Zgodnie z art. 38 ust. 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeśli jako konsument usługobiorca zawarł umowę sprzedaży przedmiotem której jest nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczone mu w zapieczętowanym opakowaniu, po jego otwarciu traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Realizacja zamówienia

 1. Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu, umieszczona na stronie internetowej sklepu pod adresem https://datalex.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Podanie danych osobowych podczas wypełniania formularza zamówienia jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy sprzedaży, do zawarcia której dochodzi po akceptacji przez usługodawcę złożonej oferty.
 3. W sklepie internetowym DataLex.pl usługobiorca ma możliwość składania ofert celem zawarcia umowy sprzedaży bez konieczności zakładania konta użytkownika.
 4. W celu zawarcia umowy sprzedaży usługobiorca:
  1. Dokonuje wyboru produktu prezentowanego w sklepie internetowym DataLex.pl.
  2. Wyraża wolę przedstawienia oferty zakupu klikając przycisk Dodaj do koszyka.
  3. Wybiera opcję Zobacz koszyk celem zapoznania się z dokonanym wyborem.
  4. Dokonuje wyboru: ilości / warunków rabatowych – jeśli przewidziane zostały odpowiednio takie funkcjonalności i akceptuje powyższe klikając przycisk Zaktualizuj koszyk
  5. Przechodzi do kasy poprzez kliknięcie przycisku Przejdź do kasy gdzie uzupełnia swoje dane, w tym dane do faktury, dokonuje wyboru formy płatności / formy dostawy / warunków rabatowych – jeśli przewidziane zostały odpowiednio takie funkcjonalności.
  6. Potwierdza powyższe klikając przycisk Kupuję i płacę.
 5. Usługobiorca wypełniając i potwierdzając formularz zamówienia klikając przycisk Kupuję i płacę:
  1. Składa oświadczenie woli usługodawcy w zakresie oferty zawarcia umowy sprzedaży, względem prezentowanego produktu.
  2. Akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu.
  3. Przyjmuje do bezwarunkowego stosowania postanowienia niniejszego Regulaminu.
  4. Oświadcza, iż wszystkie czynności dokonane w ramach serwisu zostały dokonane przez usługobiorcę bądź osoby uprawnione do jego reprezentowania.
  5. Oświadcza, iż dane podane w formularzu są zgodne z prawdą i wystarczające dla zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
  6. Przyjmuje do wiadomości, iż potwierdzenie przez usługodawcę złożonej oferty przez usługobiorcę za pośrednictwem formularza po kliknięciu przycisku Kupuję i płacę, oznacza zawarcie umowy sprzedaży, produktu, na warunkach określonych przy prezentacji produktu, w chwili wypełnienia formularza przez usługobiorcę.
  7. Zobowiązuje się do wykonania zawartej umowy.
  8. Wyraża wyraźną zgodę na dostarczenie treści cyfrowych nie utrwalonych na nośniku danych przed terminem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Okres ważności oświadczenia wyrażonego treścią formularza zamówienia wynosi 5 dni, jeśli w tym okresie usługodawca nie potwierdzi jego przyjęcia, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Okres ważności potwierdzonego przez usługodawcę oświadczenia wyrażonego treścią formularza zamówienia wynosi 7 dni. Oznacza to, iż jeśli usługobiorca nie dokona płatności tytułem zamówienia, lub nie zrealizuje wszystkich zobowiązań wynikających z zawarcia umowy w ww. terminie, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wysyłane jest na adres email, podany w formularzu zamówienia przez usługodawcę.
 7. Sklep internetowy DataLex.pl działa prawidłowo, przy wykorzystaniu przeglądarek: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji, przeglądarki posiadają włączoną obsługę języka Javascript, oraz posiadają włączoną obsługę ciasteczek i danych stron, oraz obsługę poczty elektronicznej e-mail. Powyższe wymagania uznać należy za minimalne techniczne wymagania pożądane do współpracy z systemem teleinformatycznym.
 8. Usługobiorcy zakazane jest dostarczanie do serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 9. Usługobiorca wystawiając opinię o produkcie w sklepie internetowym DataLex.pl nie może zamieszczać treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii naruszających prawo lub względem których zachodzi uzasadnione podejrzenie jego naruszenia lub zasad współżycia społecznego czy dobrych obyczajów.

Reklamacje

 1. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej kierując zgłoszenie na adres usługodawcy podany w Regulaminie, tj. reklamacje@datalex.pl. Reklamacja powinna zawierać informacje pozwalające jednoznacznie określić usługobiorcę oraz produkt, którego dotyczy reklamacja, jak również opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwraca się do usługobiorcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, jeżeli podane dane lub informacje, wymagają uzupełnienia.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem sytuacji, w której uzupełniano dane reklamacyjne, wówczas termin jej rozpoznania biegnie od daty otrzymania prawidłowo uzupełnionej reklamacji.

Dostawa

 1. W przypadku zamówienia produktów wymagających ich dostarczenia w inny sposób niż w postaci elektronicznej dostarczane są one tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sposób w terminie i na zasadach określony w formularzu zamówienia. Przy czym termin wysyłki nie jest dłuższy niż 30 dni od dnia potwierdzenia formularza zamówienia przez usługodawcę.
 2. Przy odbiorze produktu dostarczonego w sposób określony w formularzu zamówienia, odpowiednio usługobiorca podpisuje potwierdzenie odbioru lub nie. W momencie wydania produktu na usługobiorcę przechodzi prawo własności produktu, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 3. W sytuacji stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia produktu dostarczonego przez przewoźnika, mogące mieć związek z przewozem produktu, usługodawca powinien zgłosić powyższe przewoźnikowi bezpośrednio.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Każdy usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia wydania produktu bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesyłając je na adres sklep@datalex.pl bądź za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres Usługodawcy podany w niniejszym Regulaminie. Stosowny wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym do skorzystania z uprawnienia nie jest wymagane posługiwanie się niniejszym wzorem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje usługobiorcy, jako konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli została ona w pełni wykonana za wyraźną zgodą usługobiorcy o czym został on poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu traci on prawo do odstąpienia od umowy;
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji usługobiorcy lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
  3. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli realizacja umowy rozpoczęta została za wyraźną zgodą usługobiorcy przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po tym, jak został on poinformowany, że w tej sytuacji traci prawo odstąpienia od umowy,
  5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, którą dostarcza usługodawca w zapieczętowanym opakowaniu, a której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Usługobiorca odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, które jest wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.
 4. Produkt zwracany należy odesłać niezwłocznie, do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawcy na adres wskazany w Regulaminie.
 5. W sytuacji zawarcia umowy sprzedaży na produkt główny w zestawie z innym produktem, umowę traktuje się jako zawartą kompleksowo, w takiej sytuacji nie przewiduje się możliwości jej częściowego utrzymania, w przypadku skorzystania przez usługobiorcę będącego konsumentem z prawa do odstąpienia od umowy, co do części tej umowy. W takim wypadku usługobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy w całości, co oznacza iż należy zwrócić cały produkt główny i towarzyszący. Gdy usługobiorca realizuje prawo odstąpienia względem umowy sprzedaży, odstępuje też od umów dodatkowych wobec umowy sprzedaży, ma to miejsce w sytuacji produktów dołączonych do głównego produktu za cenę 1 grosz.
 6. Jeśli w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy usługobiorca uprawniony odstępuje od umowy bez podania przyczyny, ponosi koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu.
 7. Uprawnienia i obowiązki związane z omawianym prawem odstąpienia od umowy dotyczą tych usługobiorców wyłącznie, którzy posiadają status konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) i zawierają umowę sprzedaży produktów na podstawie umowy zawartej na odległość.
 8. Usługobiorcy przysługuje prawo do reklamacji w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Reklamację produktu zakupionego w sklepie internetowym DataLex.pl zaleca się zgłosić niezwłocznie. W celu wykonania uprawnień z reklamacji produkt należy przesłać na adres usługodawcy podany w Regulaminie.
 9. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży, na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 10. Usługobiorca będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, taki usługobiorca może złożyć swoją skargę m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/, albo może złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595), zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Do pobrania