Informacje na temat danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem umów cywilno - prawnych i wykonywaniem czynności zmierzających do zawarcia umów

Administrator danych osobowych

Drogi Użytkowniku, administratorem Twoich danych osobowych jest DataLex sp. z o.o. z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4.

W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji zadań zmierzających do zawarcia umów, w celu zawarcia umów oraz ich realizacji na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO).

Zasady przekazywania danych innym podmiotom

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie organom publicznym i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzać podmiotom tylko na podstawie zawartych umów i na nasze wyraźne polecenie, w szczególności dostawcom i serwisantom systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi IT, np. hostingu naszej strony internetowej i poczty elektronicznej.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umów będziemy przetwarzać przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, możesz nam ich nie podać, ale będzie się to wiązało z brakiem możliwości nawiązania współpracy i realizacji umowy.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Przykładamy ogromną wagę do prawidłowej i szybkiej realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Oto one:

 • Prawo dostępu do danych – na Twoje żądanie udostępnimy Ci je w dogodnej dla Ciebie formie;
 • Prawo do sprostowania – jeżeli Twoje dane są błędne lub niekompletne – poprawimy lub uzupełnimy je;
 • Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) – usuniemy Twoje dane gdy zechcesz abyśmy ich dłużej nie przetwarzali – musisz jednak wiedzieć, że niektórych Twoich danych nie możemy usunąć tak długo jak długo zobowiązują nas do ich przetwarzania przepisy prawa. Dotyczy to np. faktur lub innych dokumentów księgowych i finansowych;
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2);

Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas w określonych przypadkach abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych, w szczególności gdy uważasz, że przetwarzamy je bez podstawy prawnej, że Twoje dane są nieprawidłowe, potrzebujesz danych do celu dochodzenia lub obrony roszczeń a także, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia na podstawie testu równowagi czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Twoich podstaw do wniesienia sprzeciwu;

 

Masz wątpliwości i pytania?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, czy praw jakie Ci w związku z tym przysługują, prosimy o przesłanie maila na adres rodo@datalex.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na naszych stronach www.datalex.pl.

Zobacz też:

Administrator danych osobowych

Drogi Użytkowniku, powinieneś wiedzieć, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez DataLex Rafał Kosuń z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4, zwanym dalej administratorem.

W jakim celu i na jakiej podstawie DataLex przetwarza Twoje dane osobowe

Dane osobowe (najczęściej imię, nazwisko i adres e-mail ale też inne dane które zamieszczasz w wiadomościach) wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronach internetowych DataLex, a także za pośrednictwem sieci społecznościowych przetwarzane są w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i/lub wykonania wyraźnych próśb zawartych w wiadomościach.

Dane osobowe przetwarzane są w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, tj. w związku z art. 6 pkt.1 lit f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Zasady przekazywania danych innym podmiotom

Dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom świadczącym dla DataLex usługi wsparcia, tj. usługi księgowe, kadrowe i IT, tylko na podstawie zawartych umów i  na wyraźne polecenie administratora a także podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Firma DataLex weryfikuje podmioty współpracujące pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przetwarzaniu przez nie danych osobowych, stosując wobec nich procedurę wyboru kontrahenta.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji i po jej zakończeniu zostaną usunięte do końca bieżącego roku kalendarzowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości prowadzenia korespondencji, w tym otrzymania odpowiedzi na zadane pytania.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania a także zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

DataLex przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz wątpliwości i pytania?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, czy praw jakie Ci w związku z tym przysługują, prosimy o przesłanie maila na adres rodo@datalex.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.

Administrator danych osobowych

Drogi Użytkowniku, powinieneś wiedzieć, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez DataLex Rafał Kosuń z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4, zwanym dalej administratorem.

W jakim celu i na jakiej podstawie DataLex przetwarza Twoje dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacja zadań zmierzających do nawiązania stosunku pracy (rekrutacja), nawiązaniu stosunku pracy (zatrudnienie) oraz przebiegu zatrudnienia. 
Dane osobowe przetwarzane są w związku z art. 6 pkt. 1 lit. b i c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz art. 22¹ i 22² Kodeksu Pracy.

Zasady przekazywania danych innym podmiotom

Dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom świadczącym dla DataLex usługi księgowe, kadrowe i IT, tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie administratora a także podmiotom upoważnionym przepisami prawa. Firma DataLex weryfikuje podmioty współpracujące pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przetwarzaniu przez nie danych osobowych, stosując wobec nich procedurę wyboru kontrahenta.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane:

 • w przypadku odpowiedzi na nasze ogłoszenie o pracę, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte,
 • w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie ich w przyszłych rekrutacjach, przez okres 2 lat, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego,
 • w przypadku wyrażenia bezterminowej zgody, bezterminowo, do czasu wycofania zgody.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22¹ . §1, §2 i §4 Kodeksu Pracy i w tym zakresie konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Twojego zatrudnienia. W pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania a także zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wycofania zgody w dowolnym momencie.

DataLex przykłada ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz wątpliwości i pytania?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, czy praw jakie Ci w związku z tym przysługują, prosimy o przesłanie maila na adres rodo@datalex.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.

Napisz wiadomość

Podane przez Ciebie dane osobowe wykorzystamy wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania. Poniżej znajdziesz szczegóły na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest firma DataLex Rafał Kosuń z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4, NIP: 9542243117.
 • Twoje dane osobowe wysłane za pomocą powyższego formularza przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z Tobą korespondencji, odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wykonania wyraźnych próśb zawartych przez Ciebie w wiadomościach.
 • Cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Twoje dane udostępniać będziemy podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz powierzać wyłącznie podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia, w tym w szczególności dostawcom usług IT i innym firmom usługowym tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie i w imieniu Administratora.  
 • Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 • Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym praw jakie Ci w związku z tym przysługują, możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: rodo@datalex.pl lub telefonicznie: +48663307507.
 • Administratorem Twoich danych osobowych jest firma DataLex Rafał Kosuń z siedzibą w 32-566 Brodła, ul. Środkowa 4, NIP: 9542243117.
 • Twoje dane osobowe wysłane za pomocą powyższego formularza przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z Tobą korespondencji, odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wykonania wyraźnych próśb zawartych przez Ciebie w wiadomościach.
 • Cel wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Twoje dane udostępniać będziemy podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz powierzać wyłącznie podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia, w tym w szczególności dostawcom usług IT i innym firmom usługowym tylko na podstawie zawartych umów i na wyraźne polecenie i w imieniu Administratora.  
 • Twoje dane osobowe przetwarzać będziemy, dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 5 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.
 • Masz prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu w stosunku do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa Twoich danych, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając dane naruszamy przepisy, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym praw jakie Ci w związku z tym przysługują, możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: rodo@datalex.pl lub telefonicznie: +48663307507.